Program Začít spolu

INFORMACE O ZAČÍT SPOLU

Filozofický základ programu a jeho cíle

Bez ohledu na to, kde žijí, budou muset dnešní děti čelit po celý svůj život změnám: sociálním a politickým, změnám prostředí, změnám ve vědě a technice, změnám v průmyslu vedoucím ke změnám na trhu práce, atd.

Program Začít spolu uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které jsou v současné a v rychle se měnící společnosti 21. století obzvlášť potřebné. Intenzivně rozvíjí tři klíčové životní dovednosti dnešní doby:

 1. komunikaci
 2. spolupráci
 3. řešení problémů

Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Zaměřujeme se na vnitřní motivaci k učení.

Mezi další cíle, které pomáhají rozvíjet tyto schopnosti, patří:

 • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
 • rozpoznávat problémy a řešit je
 • být tvůrčí, mít představivost
 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství
 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.

Principy programu Začít spolu

Důraz na individuální přístup ke každému dítěti

 • umožňovat každému dítěti, aby se vyvíjelo vlastním tempem
 • stanovit pro každé dítě individuální plán
 • tematicky plánovat činnosti podle zájmu a potřeb dětí, vytvářet projekty
 • integrovat individuální cíle do obvyklých denních činností a do celkového týdenního plánu

Důraz na samostatné rozhodování a volbu dítěte a přijímání odpovědnosti za ni

 • připravovat dětem podnětné prostředí, pracovat v centrech aktivit, doplňovat je vhodnými pomůckami a materiály, se kterými si mohou děti hrát, zkoumat je a pracovat. Takto připravit podmínky pro integrované (celostní) učení.

Důraz na účast rodiny

 • rodinu brát jako prvotní a nezastupitelnou ve výchově dětí
 • rozvíjet komunikační strategie
 • zaktivovat a zkvalitnit práci rodičovské rady
 • rodičům nabízet odbornou literaturu a pedagogickou konzultační poradnu
 • vytvářet i nadále podmínky rodičům pro aktivní zapojení do výchovných činností dětí v průběhu celého dne, vytvářet prostor pro spolurozhodování, vzájemnou odpovědnost
 • vytvářet dobré partnerské vztahy mezi rodinou a týmem školy

Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vytvářet podmínky pro inkluzivní vzdělávání, zařazení dětí se speciálními potřebami (samostudium učitelek, odborné semináře, spolupráce s neurologem, pediatrem, psychologem, SPC, rehabilitačním centrem,...)

Program Začít spolu představuje velmi otevřený systém, který se neustále vyvíjí a reaguje na nové poznatky z oblasti vzdělávání a výchovy dětí. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti. Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu, odolnosti vůči stresům a zdraví škodlivým vlivům. Je v naprostém souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Začít spolu.