O nás

Historie

V roce v 2010 byla podána žádost na "Výzvu" pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života s vizí zřízení jeslí v Kadani. Během dvou měsíců se našly prostory, byla sepsána žádost o finanční podporu a podařilo se...

Vznikla školička RADUŠKA, která mohla zahájit svou činnost v lednu 2011. Tato podpora trvala do listopadu 2013, a poté jsme se museli rozhodnout co dál. Vědomí velké finanční náročnosti o udržení chodu zařízení nás na jednu stranu odrazovalo, ale spojení celého týmu, některých rodičů, a hlavně naší společné vize rozhodlo, že se do toho pustíme. Cesta to nebyla jednoduchá, podpora společných sil byla velmi důležitá...

Prvním, podstatným krokem, bylo zapsat MŠ RADUŠKA do rejstříku škol a školských zařízení. Toto vnímám, mimo jiné, jako vizitku kvalitního předškolního zařízení, které plně respektuje školský zákon 561/2004 Sb.a zodpovídá se České školní inspekci. Po strastiplném papírování se podařilo a mateřská škola byla zapsána jako "školská právnická osoba" v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 1. 2013. Tento záměr se podařil a nastal čas hledat podporu pro financování i u firem, kraje, či města. Náklady nejsou levné a od toho se odvíjí i výše školného, které se musí hradit. Jak šel čas, tak jsme naše prostory rozšířily z přízemí do patra, protože zájem o naše služby se také navýšil. S chutí jsme se pustili do práce a díky sponzorskému daru, jsme mohli otevřít v patře druhé oddělení jeslí. Současně bylo v krásném historickém prostoru budovy otevřeno vzdělávací centrum pro pedagogy, kteří tak mají možnost zúčastňovat se seminářů a kurzů, které pořádáme. Probíhají zejména ve spolupráci s organizací Step by Step ČR, která zaštiťuje vzdělávací program Začít spolu v České republice.

V lednu 2015 byla z iniciativy rodičů vznesena myšlenka, že by rádi podpořili otevření Základní školy v návaznosti na naší mateřskou školu, která pracuje podle inovativního vzdělávacího programu Začít spolu. Zaměřujeme se na vytvořené učební podnětné prostředí otevřené dětem. Podporujeme práci v malých skupinách s podporou kooperace. Stěžejní je individualizace na třídách společně s širokou vzdělávací nabídkou.

Úzce spolupracujeme a komunikujeme s rodinou. V neposlední řadě nám jde o profesní rozvoj týmu. V dubnu 2015 jsme se pustili do nelehké práce za velké podpory rodičů, kteří zejména zajišťovali budování nového prostoru pro vznikající základní školu (1.stupeň). Ve výjimečném termínu jsme žádali o zapsání školy do rejstříku škol a školských zařízení. S vypětím všech sil při komunikaci s úřady, sepisováním žádostí, popisování záměrů, vysvětlováním, proč se do toho pouštíme, a i přes častou zpětnou vazbu, která nás odrazovala, se nakonec vše podařilo. Od 1.9.2015 jsme zahájili činnost Základní školy. Naše zařízení rodinného typu se proměnilo z MŠ Raduška na ZAČÍT SPOLU Základní školu a Mateřskou školu v Kadani. Naší nedílnou součástí jsou jesle, které provozujeme na základě živnostenského oprávnění.

Náš cíl

Našim cílem je vytvořit v Kadani jedinečné zařízení. Můžeme poskytovat rodičům možnost využití péče pro děti od 1 roku věku, a tím využít příležitosti včasného návratu do zaměstnání. Toto se týká jeslí. Dále můžeme poskytnout péči pro batolata, výchovu a vzdělávání pro děti a žáky do 11 let dle otevřeného vzdělávacího programu ZAČÍT SPOLU. Budujeme rodinné prostředí, které je otevřené a vstřícné.