O nás

Jak to všechno začalo ...

V roce v 2010 byla podána žádost na "Výzvu" pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory - "Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života" s vizí zřízení jeslí v Kadani. Vznikla soukromá školička RADUŠKA, která mohla zahájit svou činnost v lednu 2011. S nárustem zájmu rodičů o umístění dětí do školičky se postupně rekonstruovaly vnitřní prostory vily v rámci jednotlivých pater. Po ukončení projektu v roce 2013 se rozhodlo o zapsání MŠ RADUŠKA do rejstříku škol a školských zařízení s kapacitou 24 míst. Doplňkovou činností školského zařízení byly jesle s kapacitou 12 míst. V roce 2015 byl zřízen první stupeň Základní školy s kapacitou 50 žáků.

V současné době je soukromé zařízení rodinného typu zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení pod názvem ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň. ZAČÍT SPOLU je zároveň ředitelem dětské skupiny RADUŠKA, která poskytuje služby péče o dítě v dětské skupině zpravidla pro děti od 1 do 3 let věku. Dětská skupina Raduška je od 1.3.2022 financována státním příspěvkem MPSV na provoz dětské skupiny dle zákona č.247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Charakteristika a priority našeho zařízení

Celou naší rodinnou školou, kterou jsou součástí jesle, MŠ a ZŠ prvního stupně, se line jako propojovací prvek vzdělávací program Začít spolu. Vycházíme z přirozené touhy a potřeby dětí poznávat svět, učit se a experimentovat.

Naší společnou vizí je budování bezpečného rodinného prostředí, které je příjemné a podnětné nejen pro děti, ale i rodiče a zaměstnance. Základem je pro nás komunikace mezi dospělými a dětmi, ale také mezi vrstevníky a pedagogy. Nedílnou součástí našeho cíle je i výchova k toleranci, k úctě k lidem, k přírodě, ke svému okolí. Společně vytváříme prostředí, které je charakteristické vzájemnou podporou, spoluprací, společnými pravidly a zodpovědným přístupem za své jednání k sobě samému i ostatním. Společně - bez rozdílu věku "rosteme" a vzájemně respektujeme osobnost každého z nás.

Naší prioritou je být kvalitní a dobrou školou pro všechny děti, žáky a jejich rodiče. Učíme děti týmově spolupracovat, vyhledávat si potřebné informace, být kreativní a umět si obhájit svá stanoviska Stavíme na silných stránkách jejich osobnosti a snažíme se rozvíjet všechny jejich osobnostní předpoklady k zájmu a nadšení o celoživotního vzdělávání.

Naší prioritou je, aby námi zprostředkované vzdělávání i prostředí školy bylo živé, neustále se proměňující, reagující na společenské změny, zkoušející, nacházející a zaměřené na praktický život. Učitelé a chůvy provází děti na této cestě.